Chào Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên 26-03-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 166
Trong ngày: 971
Trong tuần: 3142
Lượt truy cập: 6131198


Lượt xem: 136

  

 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ HÓA HỌC                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                  ¾ñ¾                                                                 e&f

                                                                            Tân phú ngày 05 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 09 NĂM 2015

 

TUẦN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

3

01"05

09

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM .

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên – Cô Anh

 

HĐkhác

Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học ở PTN

 

TTCM

C.Phương

 

 

4

 

7"12

09

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh

 

HĐkhác

- lập kế hoạch mua hoá chất ở PTN

- Chuẩn bị kiểm tra viết 45 phút lần 1.

- Lập ma trân đề KT cho khối 11,12

Tất cả GV

 

 

 

5

 

14"19

09

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM .

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh

Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Dự giờ

Dự giờ GV trong tổ

 GV+TT

 

HĐkhác

Mua hoá chất cho năm học 2015-2016

Thông báo ma trân đề KT cho khối 11,12

Cô Phương

 

 

 

6

 

21"26

09

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM .

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12: Theo ppct của tổ CM.

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh

Khôi11: Cô vương

Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Dự giờ

Dự giờ GV trong tổ ( ít nhất là 1 tiết)

 GV + TT

 

HĐkhác

Dự kiến kiểm tra bài viết 45 ( kiểm tra chung) .

TTCM dự thảo các kế hoạch trong năm học trình lãnh đạo trường

GV

 

TTCM

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        Tổ trưởng chuyên môn                                                                                        

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                              Cáp Kim Dũng

 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ HÓA HỌC                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                  ¾ñ¾                                                                 e&f

                                                                            Tân phú ngày 01 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2015

TUẦN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

 

7

 

29/9"4/10

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

HĐkhác

Kt hoá 10

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh ; Khôi11: Cô vương

Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

 

8

 

6"12/10

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh ; Khôi11: Cô vương

Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

HĐkhác

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 1 ( thứ 4 nộp hồ sơ ở phòng thực hành hóa).

GVBM bào cáo kết quả bài kiểm tra 45 lần 1 theo cho TTCM

Tất cả GV

 

 

 

 

9

 

14"19/10

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh ; Khôi11: Cô vương

Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Dự giờ

Dự giờ GV trong tổ ít nhất 2 tiết

 GV+TT

 

HĐkhác

Dự giờ, báo cáo đề tài

Tất cả GV

 

 

 

10

 

21"26/10

 

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12: Cô Quyên - Cô Anh ; Khôi11: Cô vương

Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Dự giờ

Dự giờ GV trong tổ

 GV + TT

 

HĐkhác

Tham gia hội giảng cấp tổ

Nhập điềm 45 phút

Tất cả GV

 

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 1 ( sáng thứ 4 nộp hồ sơ ở phòng thực hành hóa).

                                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                            

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                     CÁP KIM DŨNG

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ HÓA HỌC                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                  ¾ñ¾                                                                 e&f

                                                                            Tân phú ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2015

 

TUẦN

NỘI DUNG

P. TRÁCH

G.CHÚ

 

1(12)

 

2"7/11

 

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

HĐkhác

Tham gia các hoạt động mừng 20/1

Kiểm tra hoá 10 ( Phụ trách đề : Cô Phương)

Thi GVG : Cô Phương

Theo lịch

 

BD.HSG

Khối 12:  Cô Anh ( BD thêm kiến thức thi MT cầm tay ) ;

Khôi11: Cô Vương; Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

 

 

2(13)

 

9"14

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12:  Cô Anh ( BD thêm kiến thức thi MT cầm tay );

Khôi11: Cô vươngKhối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

HĐkhác

Kiểm tra hoá 12 ( Phụ trách đề : Cô Anh)

Sinh hoạt dự giờ tiết dạy tiêu biểu tổ tự nhiên : Cô Vương

DẠY THAY CÔ QUYÊN (đi học T13; nghỉ sinh từ T14 )

Tất cả GV

 

 

 

3(14)

 

16"21

 

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12:  Cô Anh ( BD thêm kiến thức thi MT cầm tay ) ;

Khôi11: Cô Vương; Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Dự giờ

Dự giờ GV trong tổ ít nhất 3 tiết

 GV+TT

 

HĐkhác

Kiểm tra hoá 11 ( Phụ trách đề : Cô Vương)

Hoàn thành thanh tra sư phạm ( Cô Phương ).

Tất cả GV

 

 

4( 15)

 

23"29

 

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12:  Cô Anh ( BD thêm kiến thức thi MT cầm tay ) ;

Khôi11: Cô Vương; Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Dự giờ

Hoàn thành thanh tra sư phạm ( Cô Vương ).

Các chuyên đề ( báo cáo cấp tổ )

 GV + TT

 

HĐkhác

Báo cáo kết quả kiểm tra chung 45 phút lần 2 gởi về TTCM

Thao Giảng: Cô Anh

Các GV xem lại các loại hồ sơ để chuẩn bị thanh tra

Tất cả GV

 

                                                                                                                          

                                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                      CÁP KIM DŨNG

 

 

 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ HÓA HỌC                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                  ¾ñ¾                                                                 e&f

                                                                            Tân phú ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2015

 

TUẦN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

 

1(16)

 

1"6

PPCT

(Nội dung ở bên)

10: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

11: Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

BD.HSG

Khối 12:  Cô Anh ( BD thêm kiến thức thi MT cầm tay ) ;

Khôi11: Cô Vương; Khối 10: Thầy Dũng- Thầy Đăng

 

Chuẩn bị thi học kỳ

(dự kiến)

- CHUẨN BỊ ĐỀ CƯƠNG VÀ PHÁT

           - ĐỀ CƯƠNG KHỐI 10 Ê T Dũng

            - ĐỀ CƯƠNG KHỐI 11  Ê T.Đăng

           - ĐỀ CƯƠNG KHỐI 12  Ê C. Anh

* Phát đề cương các lớp CUỐI TUẦN

 

 

 

 

 

 

 

 

2(17)

 

7"13

 

PPCT

10: ÔN TẬP THEO ĐỀ CƯƠNG

Tất cả GV

 

 

11: ÔN TẬP THEO ĐỀ CƯƠNG

Tất cả GV

 

 

12 : Theo ppct của tổ CM

Tất cả GV

 

Chuẩn bị thi học kỳ

-Ra ma trận đề , đề thi , đáp án

Khối 10 : Cô Phương .

Khối 11 : Cô Trang.

-Tổ chuyên môn thống nhất nội dung ra đề.

Khối 10,11:

        + TNKQ: 5 điểm / 16 câu có 8 câu nguyên trong đề cương.

        + Tự luận: 5 điểm

- Hoàn thành điểm số

- Hoàn thành các hồ sơ thanh tra

 

 

3( 18)

14"19

Thi học kỳ

 

10,11,12: THI HỌC KỲ I ( Gv xem phân công coi thi )

Tất cả GV

 

4( 19)

21"27

 

Thi học kỳ

 

10,11,12: THI HỌC KỲ I ( Gv xem phân công coi thi )

Tất cả GV

 

Dự giờ

Đủ 4 tiết

 

 

HĐkhác

Hoàn thành các loại hồ sơ (TTCM) , Kiểm tra hồ sơ GV lần 2

 

 

                                                                                                              

                                                                                                 Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                            

 

 

 

                                                                                                CÁP KIM DŨNG                                           

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai